fbpx

Hirdetési keretszabályzat

Vadászlap kft.

I. Általános rendelkezések

Szolgáltató kijelenti, hogy jogszabályoknak megfelelő módon alapított, a „Magyar VADÁSZLAP” (a továbbiakban: Magazin) elnevezésű havi kiadású életmód magazin tulajdonosa, melyben Megrendelő számára reklámfelületet biztosít térítés ellenében. A Magazin minden hónap 5-10. napján jelenik meg cc. 10.500 példányban.

Megrendelő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, jogszerűen működő vállalkozás, és termékei, szolgáltatása kelendőségének fokozása érdekében reklámokat kíván elhelyezni a Magazinban.

II. A szolgáltatás

Szolgáltató eseti megrendelések alapján vállalja, hogy a Megrendelő által átadott vizuális reklámanyagot a Magazinban a külön megrendelőben megállapítottak szerint megjelenteti, Megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás ellenértékét jelen Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően megfizeti.

III. A szolgáltatás megrendelése

Jelen Szabályzat hatálya alatt a Megrendelő az esedékes szolgáltatást a „Megrendelőlap” megjelölésű nyomtatványon rendelheti meg, pontosan kitöltve, cégszerűen aláírva, postai ajánlott küldeményként megküldve, avagy olvasási visszaigazolással ellátott, vagy elektronikusan aláírt elektronikus levélben eljuttatva a Szolgáltatóhoz. Az e-mailben megküldött Megrendelés csak akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt a Szolgáltató válaszlevélben visszaigazolta.

A hiánytalan, és minden szükséges adatot, paramétert tartalmazó megrendelés leadásának határideje: a Magazin adott megjelenését megelőző hónap lapzártájának napja, melyet a Megrendelőlap tartalmaz. Amennyiben a megadott határidőt a Megrendelő elmulasztja, a leadott megrendelés a következő havi magazinban jelenik meg, hacsak a Megrendelő kifejezetten nem kéri annak mellőzését.

Határidőben történő leadásnak tekintik a Felek azt a megrendelést, amely a Szolgáltatóhoz a megadott határidőben, a Megrendelő által választott küldemény formájában megérkezik. Postai küldemény esetében az átvétel időpontja a tértivevény aláírásának ideje, elektronikus levél esetében pedig az olvasási igazolással történő ellátásnak időpontja vagy ennek hiányában a megrendelésnek Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontja. A megrendelést a Szolgáltató köteles e-mailben visszaigazolni.

Szolgáltató a pozitív visszaigazolással vállal kötelezettséget arra, hogy a megrendelt hirdetéseket el fogja helyezni a megrendelés szerinti időben, feltéve, hogy a hirdetések tartalma a jogszabályoknak, valamint a jelen Szabályzatban foglalt szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelel.

Amennyiben a határidőben megérkezett megrendelés érthetetlen, hiányos, nem a jelen keretszabályzatban megjelölt tartalommal és technológiai adatokkal érkezik meg, Szolgáltató kéri a megrendelés pontosítását. Amennyiben a megrendelés a megrendelési határidőn belül pontosításra kerül Megrendelő által, a hirdetés a kért lapszámban jelenik meg. Amennyiben a hiányok pótlása, pontosítása a megrendelési határidőben nem pótolható, a megfelelő tartalmú megrendelést a következő lapszámban teljesíti a Szolgáltató, hacsak Megrendelő kifejezetten nem kéri annak mellőzését. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a jelen Szabályzatban meghatározott időpontokban a Megrendelő nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére a megállapított hirdetési anyagokat, és ezért Szolgáltató nem tudja időben elhelyezni a Megrendelő hirdetését, ami a Szerződés meghiúsulásához vezet, Szolgáltató fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.

IV. A megrendelés módosítása:

A megrendelés módosítására csak a megrendelési határidőn belül, ugyanazon alaki előírások megtartása mellett van lehetőség, mint a megrendelésnél. A módosítás díja: a hirdetési nettó ár 10 %-a.

V. A megrendelés lemondása:

A megrendelés alapján rögzített összes (egy gazdasági éven belül lefoglalt és megrendelt felületek) fennmaradó, meg nem jelent hirdetési felületre adott megrendelés Megrendelő általi visszavonása az alábbi lemondási díjfizetési feltételekkel lehetséges:
Amennyiben Megrendelő több megjelenést rendelt meg (felület vagy/és időtartam tekintetében) és a szerződés ideje alatt bármikor lemondja a kért felületet/felületeket, úgy az előre betervezett és lemondott, még meg nem jelent hirdetés/hirdetések nettó hirdetési érték 50%-ának megfelelő megbízási díj fizetendő.
Amennyiben egy hirdetést, egyszeri megjelenéssel rendel meg Megrendelő, úgy a hirdetési keretszerződésben megadott leadási határidő előtt 30 napon belül történő lemondás esetén a hirdetési érték 10%-ának megfelelő megbízási díj fizetendő,
a hirdetés tervezett megjelenése előtt 20 napon belül történő lemondás esetén a nettó hirdetési ár 50%-ának megfelelő megbízási díj,
hirdetés tervezett megjelenése előtt 10 napon belül történő lemondás esetén a nettó hirdetési ár 100%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére.

A megrendelés kizárólag írásban mondható le. Az ennek alapján érvényesített lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás az a nap, amikor az arról szóló értesítést 15:00 óráig a Szolgáltató postán vagy e-mailben megkapta és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta. Megrendelés módosítása postai küldeményben vagy e-mailben történhet.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések visszaigazolt net-net értékének 5%-ának megfelelő fizetendő.

5.4. A hirdetéshez szükséges anyagok leadását követő változásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.

VI. A megrendelés Tartalmi és formai előírásai:

A hirdetés kreatív anyagát a Megrendelő köteles a megrendelőben meghatározott paraméterek szerint meghatározott minőségben Szolgáltató számára átadni. Szolgáltató nem felel a megrendelés teljesítésének elmaradásáért, ha a Megrendelő a hirdetés anyagát nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

6.2. Megrendelő a hirdetés szövegét a mindenkor hatályos magyar (idegen nyelvű szöveg esetén idegen) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. Ha a megrendelt hirdetés szövege az előbbiek szerinti helyesírási szabályoknak nem felelne meg, a Szolgáltató a helyesírási szabályoknak, illetve stilisztikai szabályoknak megfelelően azt kijavíthatja a Megrendelő külön értesítése nélkül is. Ha a Megrendelő szándékosan a helyesírási szabályoktól eltérő írásmód megjelenítését kívánja (pl. szójáték) ezen igényéről a megrendelő lapon, a megjegyzések rovatban külön írásban tájékoztatnia kell a Szolgáltatót. Ilyen megjelenítés a Szolgáltató által csak akkor tekintendő elfogadottnak, ha a helyesírási szabályoktól eltérő megjelenítés tényét a Szolgáltató kifejezetten elfogadja, visszaigazolásában.

6.3. A nyomdakész formában megküldött hirdetéshez a Szolgáltató minden esetben proofot kér. Amennyiben a Megrendelő nem küld proofot, a színhibából eredő reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.

Az olyan sajtóhibák, amelyek a Szolgáltató mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igényt.

6.5. Társadalmi célú reklámnak (a továbbiakban: TCR) az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül, amely nem közérdekű közlemény. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egy reklámot egyoldalúan TCR-nek minősítsen.

VII. Felelősség az elhelyezett reklámtartalomért:

Megrendelő tudomással bír arról, hogy a reklám akkor tehető közzé, ha a Megrendelő, mint reklámozó a reklám megrendelésekor a Szolgáltató, mint reklámszolgáltató részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát és a szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.

7.2. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Megrendelő, mint reklámozó köteles a Megbízottnak, mint reklámszolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Köteles továbbá e minőségvizsgálati dokumentumok másolati példányait a Szolgáltató részére átadni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé. Ezen nyilatkozatok jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képezik.

7.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint reklámszolgáltató, köteles a fentebb meghatározott adatokról, valamint az ugyancsak fentebb meghatározott nyilatkozatokról nyilvántartást vezetni, és azt a reklám közzétételétől számított öt évig megőrizni.

A Megrendelőlap aláírásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ezen adatok, és nyilatkozatok Szolgáltató általi kezeléséhez, és nyilvántartásához.

Megrendelő tudomással bír arról, hogy az elhelyezett reklám jogszabályt, szakmai szabályt, etikai, erkölcsi és esztétikai normát, valamint a jelen Szerződést nem sértheti.

Szolgáltató lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül egyoldalúan visszautasítani a reklám megjelentetését, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen Szabályzatot, illetve ha a felület lekötése nem a hirdetés pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és ha Szolgáltató a hirdetés pontos ismeretében megállapítja, hogy az jogszabályba, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezésébe ütközik.

A Megrendelő akként nyilatkozik, hogy a reklám nem ütközik a reklámokkal kapcsolatos irányadó jogszabályokba, így különösen, de nem kizárólagosan a 2010. évi CLXXXV. törvény, a 2010. évi CIV. törvény, a 2008. évi XLVIII. törvény, a 2008. évi XLVII. törvény, és más, vonatkozó jogszabály rendelkezéseibe. Ennek értelmében Megrendelő kifejezetten elfogadja az alábbiakat:

7.7.1. Nem jelentethető meg – még visszaigazolás esetén sem – olyan hirdetés, amelynek kialakítása, szövege, tartalma, megjelenítése bármely hatályos magyar jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközik, egyébként alkotmányos elveket sért, vagy jó erkölcsbe ütközik, illetve a Szolgáltató által szerkesztett, megjelenítés helyéül szolgáló folyóirat stílusával, szellemiségével, nívójával nem összeegyeztethető. Nem jelentethető meg továbbá olyan hirdetés, amely a Szolgáltató hirdetési piaci, illetve üzleti érdekeit bármilyen módon sérti. A hirdetés nem használhatja fel a Szolgáltató, ill. az általa kiadott folyóirat emblémáját, betűtípusát, tördelését, és összességében nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, hogy a hirdetés az adott Magazin szerkesztősége által készített anyag lenne.

7.7.2. Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megjelentetni kívánt hirdetést ellenőrizni. Ha a Szolgáltató megítélése szerint a megjelentetni kívánt hirdetés bármely tilalomba ütközik, Szolgáltató jogosult a tőle megrendelt hirdetés közzétételét akkor is megtagadni, ha azt előzőleg egyébként már visszaigazolta. A hirdetés megjelenítésének megtagadása miatt Megrendelő Szolgáltatótól semmilyen néven nevezendő kártérítést, bánatpénzt, kötbért, vagy egyéb anyagi szolgáltatást nem követelhet, köteles viszont a hirdetés díját Szolgáltatónak ugyanúgy megfizetni, mintha a hirdetés megjelenítésre került volna. A hirdetés közzétételének ezen okból történő megtagadását megelőzően a Felek egyeztetni kötelesek és Szolgáltató köteles lehetőséget biztosítani Megrendelőnek, hogy a kifogásolt hirdetés helyett új, a jelen Szerződés rendelkezéseivel, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezésével összhangban lévő hirdetési anyagot jelentessen meg. Ha az így módosított hirdetés megjelenítése az eredetileg megrendelt időpontban már nem lehetséges, a hirdetés a következő lapszámban jelenik meg, hacsak a Megrendelő másként nem rendelkezik. Az elmaradt megjelenés díját azonban ez esetben is köteles a Megrendelő a Szolgáltatónak megfizetni.

Ha a Megrendelő PR cikk közzétételét kéri, ennek megjelenítésére a Grtv., valamint a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezései az irányadók. A PR cikkből egyértelműen ki kell derüljön annak hirdetés jellege. PR cikk szerkesztőségi cikként történő közzététele nem kérhető. PR cikk tartalma nem lehet félrevezető, túlzó és nem hallgathat el lényeges körülményeket. Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt PR cikket – Megrendelő külön értesítése nélkül is –„hirdetés” vagy „PR cikk” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól Grtv. szerint elkülönített formában megjelentetni. Szponzoráció, vagy adott magazin szerkesztőségében készülő „advertorial” esetén Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt anyagot – Megrendelő külön értesítése nélkül is –„hirdetés” vagy „szponzoráció” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól Grtv szerint elkülönített formában megjelentetni.

A megjelentetni kívánt hirdetés képi, szöveges, ill. egyéb tartalmáért Megrendelő felel. Megrendelő az egyedi hirdetési szerződés megkötésével feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a Grtv. szerinti, reklámozóval, reklámszolgáltatóval egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó bírságot és költséget, valamint bármely más jogszabály alapján Szolgáltatóval vagy annak munkatársával szemben megállapított bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a Megrendelő által megjelentetni kívánt hirdetés jogszabályba ütköző volta miatt illetékes hatóság vagy bíróság határozatában megállapított. Ezen felelősség és tartozásátvállalás alapján Megrendelő köteles a Szolgáltató, illetőleg bármely munkatársa helyett a hatósággal vagy az igényt kérvényesítő harmadik személlyel szemben közvetlenül helyt állni, a hatóságnak, ill. az igény érvényesítőjének esedékességkor bármely megállapított bírságot, kártérítést, költséget közvetlenül kifizetni.

7.10. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri a hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján Szolgáltató dönthet a reklám elhelyezéséről.

Megrendelő a hirdetésekre vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

7.12. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címen a Szolgáltató nem vonható felelősségre). Nem felel a Szolgáltató a nyomdai munkák során, az átadott eredetihez képest bekövetkezett kismértékű szín- vagy tónuseltérésért. Az ilyen szolgáltatói teljesítés nem minősül hibás teljesítésnek. Ha a Megrendelő által átadott megjelenítendő anyagban lévő hibák miatt a hirdetés hibásan jelenik meg, vagy a Megrendelő a neki megküldött próbalenyomatot jóváhagyta, ill. próbalenyomat küldését nem kérte, a Szolgáltató a hibás megjelenítésért, hibás teljesítésért nem felel. Több alkalommal megjelenő hirdetés esetében sorozatban megjelenő hibáért sem felel a Szolgáltató, ha a Megrendelő az első megjelenést követő 5 napon belül a megjelenéssel kapcsolatos reklamációval nem élt.

7.13. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő megrendeléseit bármely időpontban indoklás nélkül visszautasítsa, amennyiben az adott megrendelés a hirdetési felület a Magazin arculatával, belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlennek találja.

Szolgáltató nem vállal garanciát a Megrendelő felé a hirdetői konkurencia kizárásáért.

VIII. Díjak, számlázás és fizetési feltételek

8.1. A megjelent hirdetések elszámolása listaárak alapján történik. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A Szolgáltató a nála megrendelt hirdetések elhelyezési- illetve megjelenési díjszabása szerinti díjakból mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek a megrendelt mennyiség vagy elhelyezés függvényében, egyedi és egyoldalú döntése alapján.

8.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az évközi árváltozásra, de erről a Megrendelőt a listaár-módosítás érvénybe lépése előtt 15 nappal értesíti. Az egyedi megrendelők útján már megkötött hirdetési megrendeléseket az esetleges árváltozások nem érintik.

8.3. A megjelent hirdetésekről a Szolgáltató a Megrendelő nevére számlát állít ki a kiadvány megjelenésének napja szerinti teljesítési dátummal, amelyet a Megrendelő részére eljuttat. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését. A fizetési határidő: a számla kiállításától számított 8 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a mindenkori banki alapkamat + 9% mértékű késedelmi kamat megfizetésére, továbbá Megbízottnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

8.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül van lehetőség.

8.5. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesítette, Szolgáltató jogosult – a fentiekben rögzített kamat és költség követelésén túlmenően – a még esedékes, érvényes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, továbbá jogosult új megrendelés elfogadását megtagadni.

IX. A szabályzat hatálya:

Jelen Szabályzat határozatlan időre szól. Bármely felet megilleti a felmondás joga, melyet írásban, regisztrált postai küldeményben, cégszerűen aláírt felmondással tehet meg. A felmondási idő 30 nap, mely időtartamon belül a még élő megrendelések vonatkozásában a Felek kötelesek szerződésszerűen eljárni, azonban a felmondási idő alatt a Szolgáltató új reklám megrendelést nem köteles elfogadni, csak abban az esetben, ha annak megjelenése a felmondási idő alatt esedékes.

9.2. A Megrendelt szolgáltatást a Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik.
9.3. A megrendelést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményi elhárítására reális, de nem rövidebb, mint 5 napos határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

X. Egyebek

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Szolgáltató a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

10.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzat során egymásról tudomásukra jutott minden olyan információ, amely nem nyilvánosan elérhető, üzleti titoknak minősül, és mint ilyet Felek korlátlan ideig kötelesek szigorúan titokban tartani.

10.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos törvényei az irányadóak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Grt., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény vonatkozó rendelkezései.

10.4. Felek megállapodnak, hogy tiszteletben tartják a 2009-es Reklámetikai Kódex mindenkor hatályos rendelkezéseit.

10.5. Felek kijelentik, hogy vitás ügyeiket bíróságon kívüli úton kívánják rendezni, ugyanakkor amennyiben 30 napon belül sem sikerül egy adott problémát megoldani, úgy Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság ítéletének vetik alá magukat.

10.6. Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után cégszerűen aláírják.

Budapest, 2017. szeptember 01.