fbpx

Előfizetői Általános Szerződési Feltételek

Előfizetői Általános Szerződési Feltételek

A VADÁSZLAP Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.: 01-09-196794; székhely: 1037 Budapest, Nyereg utca 9. fszt. 1.; a továbbiakban “Kiadó”) Általános Szerződési Feltételei a Vadászlapot előfizetők részére

 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF“) szabályozzák a Kiadó által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett kiadványoknak a Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítését jelenleg a Magyar Köztársaság területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban “Terjesztő“) végzi.

 1. Fogalom meghatározások

ÁSZF: jelen Általános Szerződéses Feltételeket tartalmazó okirat rendelkezéseinek összessége, amelyet az Előfizető a Megrendelés leadásával teljes mértékben elfogad, annak megismerését követően. Elérhető a Honlapon található Impresszum oldalon keresztül, nyilvánosan és korlátozás nélkül mindenki számára.

Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

Előfizetés: az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több időszaki kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése szóban vagy írásban (előfizetési szerződés érvényes létrejötte), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetése (előfizetési szerződés hatályba lépése). Amennyiben az előfizetési díj beazonosítható időszakra vonatkozóan, beazonosítható kiadványra (pl. fehércsekk útján) kerül megfizetésre az Előfizető által, úgy ráutaló magatartással létrejött az Előfizetés. Írásbeli megrendelésnek tekintendő a Kiadó által működtetett honlapon történő megrendelés (a kötelező adatok hiánytalan megadásával), valamint a postai küldeményként a Kiadó részére eljuttatott megrendelésre irányuló előfizetői jognyilatkozat. Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, illetve a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.

Előfizetési időszak: az Előfizető által megrendelt Előfizetett kiadvány ellenértékének a Kiadó vagy Terjesztő részére történt megfizetés napjától számított 6 vagy 12 hónap. A megfizetés teljesítésének a Kiadó vagy Terjesztő részére történt készpénzes befizetés napja, vagy a bankszámlán történt jóváírás napja tekintendő. Amennyiben az előfizetés összege adott hónap 15. napjáig megfizetésre kerül, úgy adott hónapot követő hónap lapszámát kapja meg először a Címzett. Ha adott hónap 15. napja után teljesül az előfizetési díj megfizetése, úgy adott hónapot követő második hónaptól kapja kézhez a Címzett a Kiadványt. Az előfizetés végdátuma (a 6 vagy 12 lapszám szolgáltatása) is az előzőeknek megfelelően tolódik el. Előfizetni 6 és 12 hónapos időtartamra lehetséges.

Előfizetett kiadvány: a Kiadó által időszakosan kiadott [időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma: nyomtatott kiadvány: ISSN 1215-6159; online kiadvány: ISSN 1588-1229], a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett időszaki nyomtatott vagy online lap(ok), amely kiadványnak nem része a kiadványtól elválasztható egyéb kiadvány(ok), termék(ek) és az előfizetett kiadvány elnevezésével hasonló különszámok kivéve, ha az előfizetési ajánlatban szerepelt.

Előfizető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, illetve egyéb jogi személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

Időszaki kiadvány: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 60. pontja szerinti sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában (online és/vagy letölthető)

Megrendelés: az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadása, valamint a szerződés létrejöttére utaló szándék, amely alapján az Előfizető kötelezettséget vállal a visszaigazolt előfizetési díj megfizetésére. A Megrendelés a Honlapon keresztül elérhető elektronikus formanyomtatvány (megrendelőlap) segítségével küldhető el a Kiadó részére. A Megrendelés jelenti az Előfizető által kiválasztott egyedi Előfizetett kiadványok saját részre vagy az általa megadott Címzett részére történő megvásárlását, ezen jognyilatkozat tartalmazza az Előfizető és a Kiadó között létrejövő Szerződés egyedi feltételeit.

Szerződés: a Kiadó és Előfizető között létrejött szerződéses jogviszony egésze, amely az Előfizetett kiadványok vételárának, Előfizető által történő megfizetésével jön létre, és amely magában foglalja a Megrendelésben rögzített egyedi feltételeket, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott általános szerződési feltételeket.

Szolgáltatás: a Kiadó időszaki kiadványainak vagy azok bármelyikének a Honlapon feltüntetett online platformon digitális vagy nyomtatott formában történő kiadása, illetve a Terjesztő által a Magyarország területén való előfizetéses terjesztését, azaz a nyomtatott Előfizetett kiadványoknak az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Terjesztő: az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett nyomtatott időszaki kiadványok lappéldányainak terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre, valamint amennyiben az előfizetések kezelését (megrendelések elfogadása és visszaigazolása, az előfizetési díjak beszedése, fizetési felszólítás, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítása, reklamációs ügyintézés, az előfizetések módosítása, megszüntetése, stb.) szintén a Terjesztő végzi, ellátja az előfizetések kezelését is. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.

 1. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás
  • A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetői jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél szóban vagy írásban, vagy ráutaló magatartással megrendeli (a továbbiakban “Megrendelés“). Akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első Előfizetési Időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra kerül (felfüggesztő feltétel).
  • A Megrendelés történhet szóban a Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a Kiadó megrendelési szelvényének kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, elektronikus levélben, web-es űrlapon vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon:
 • weben a www.vadaszlap.hu címen;
 • telefonon a +36-70/702-5000 telefonszámon;
 • e-mail-en az info@vadaszlap.hu címen;
 • levélben a Vadászlap Kft., 1037 Budapest, Nyereg út 9. címen.
  • A Kiadó által kiadott és előfizethető lap(ok):
 • Magyar VADÁSZLAP magazin (évi 12 lapszám, megjelenik az aktuális hónap 10. napjáig)
  • A Megrendelés
   • kötelező tartalmi elemei:
    • az Előfizető neve és címe
    • az Előfizető elektronikus levelezési címe
    • az Előfizető telefonszáma
    • a Címzett nevét (amennyiben eltér az Előfizetőtől) és címét, ahová a Kiadványt kézbesíteni kéri (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését)
   • opcionális tartalmi elemei
    • számlázási cím (amennyiben névre szóló számlát kér az Előfizető)
    • Hivatásos vadász Előfizető esetén a jelvényszáma (kedvezményes előfizetési díj érvényesíthetősége végett)
    • Vadászati Kulturális Egyesület tagsági kártya száma (kedvezményes előfizetési díj érvényesíthetősége végett)
   • A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé.
   • Online megrendelés esetén az előfizetés összegét a OTP Banknál vezetett Vadászlap Kft. 11736006-21469525-ös számlaszámára utalja át az Előfizető (közlemény rovatban feltüntetve az Előfizető nevét és címét)
   • A megrendelés visszaigazolása tartalmazza:
    • az Előfizető nevét és címét, illetve Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel,
    • a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát,
    • a előfizetés időtartamát, annak kezdő időpontját és lejártát (első és utolsó kézbesítendő lapszám),
    • az előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját
    • az esetlegesen érvényesített kedvezményt az előfizetői díjból
    • az ÁSZF elfogadására történő utalást.
   • Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Kiadónak a 3.2. pontban rögzített elérhetőségeire haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.
   • A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre nyomtatott formátumban vagy az Előfizető számára elérhető online platformon keresztül, digitális formában. A Kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes átvételéről és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre. A digitális formában hozzáférhető előfizetett kiadvány tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond annak személyes átvételéről és úgy rendelkezik, hogy azt a Kiadó vagy megbízottja az általa megadott elektronikus levelezési címre küldött – online platformra mutató – elektronikus hivatkozási cím és esetleges hozzáférési kódok megadásával kézbesítse. Az elektronikus postafiók védelmi beállításai (s. szűrő alkalmazások, levélszemét beállításai) minden esetben az Előfizető vagy Címzett felelősségi körébe tartoznak.
   • Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 8. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a módosított Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.
   • Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti, hogy a Kiadó
    • az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes ill. általa megadott egyéb adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 6 hónapon belül, a kötelezettségek teljesítése céljából kezelje
    • a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte;
    • az Előfizető vagy a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett időszaki kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Terjesztő részére adatfeldolgozásra továbbítsa. Fenti adatokat a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően a Terjesztő, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeresse; illetve
    • az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.
   • A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.
   • Abban az esetben, amennyiben a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban (az Előfizető által megadott elektronikus levelezési címen, vagy a Honlapon közzétett közlemény útján) értesíteni. A Kiadót vis maior helyzetre tekintettel megilleti a jog, hogy átmenetileg a Kiadvány nyomtatott formátumban történő szolgáltatását felfüggessze és ezen időtartamban a Címzett részére kizárólag digitális formátumban kézbesítse, tegye elérhetővé az előfizetett kiadványokat [korlátozott üzemmódú szolgáltatás, vis maior helyzetben]. A vis maior helyzet elmúltával a Kiadó haladéktalanul köteles értesíteni az Előfizetőt, és az előfizetési időszak további részében ismételten nyomtatott formában szolgáltatni és kézbesíttetni az időszakos kiadványokat.

Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását – gazdálkodása körében felmerülő vagy egyéb okból – véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti. A Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza Előfizető részére.

[Az előfizetői jogviszony megszűnése]

 1. Az Előfizetés megszűnik:
  • a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;
  • az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
  • az Előfizető elhalálozása esetén;
  • az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
  • az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.
  • Amennyiben a jogviszony a 4.2. pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 60 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

[Az előfizetési díj]

 1. Az előfizetési díj megfizetése történhet:
  • készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt helyszíneken);
  • folyószámláról átutalással;
  • postai számla-befizetési megbízás (fehér csekk)
 2. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése
  • A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett időszaki kiadványokat a levélszekrénybe/postafiókba, becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva juttatja el a Címzetthez. A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles
 • kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
 • többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
 • lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
 • egyéb esetben a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést a Címzett a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

 • A levélszekrénynek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, (elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak) kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
 • A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.
 • Az előfizetett Kiadványok kézbesítési határideje, az időszaki kiadvány megjelenésének napjától számított legkésőbb 6 munkanap
 • A Kiadó saját termékeihez hozzácsomagolt illetve a lapjaiban elhelyezett egyéb lap vagy termék minőségéért, épségéért nem vállal felelősséget.
 1. [Reklamáció] Megrendeléssel, befizetéssel vagy kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk a Kiadónál:
 • telefonon a +36-70/702-5000 telefonszámon;
 • e-mail-en az info@vadaszlap.hu címen;
 • levélben a Vadászlap Kft., 1037 Budapest, Nyereg út 9. címen

A Kiadónál bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáció bejelentője megfelelő formában tájékoztatást kap, a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi előírásokkal összhangban. A bejelentő a reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, kiadvány, előfizetési időszak, valamint indokolt esetben az előfizetési díj befizetési bizonylatának másolata).

 1. Záró rendelkezések
  • Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadónál kifüggesztve, illetve a Kiadó honlapján (Impresszum oldalon) közzétéve.
  • Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
  • Az időszaki kiadvány megrendelésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyet megelőzően alaposan áttanulmányozott és esetleges tisztázó kérdéseit eljuttatta a Kiadó részére igazolt formában.
  • A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  • Jelen ÁSZF 2018. április 15. napján lép hatályba és a 2018. április 15. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra, illetve a Magyar Posta Zrt-vel ezen időpontot megelőzően létrejött és a Kiadóra engedményezés és tartozásátvállalás útján átruházott előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.